Scoring av gjeller i felt er et svært viktig verktøy for å kunne avdekke gjellesykdom og gjelleskader i felt. Ved en god, kalibrert og nøyaktig gjellescoring kan man avdekke gjelleskader på et tidlig tidspunkt. Dette gir muligheter for å kunne følge skade-/sykdomsutviklingen over tid slik at man kan iverksette gode tiltak på korrekt tidspunkt for å bedre fiskens gjellehelse.